Политика за поверителност

Разширение

Защо е необходимо съгласието Ви?

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни.

Ако маркирате "Приемам всичко" Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

Определения

"Лични данни" означава всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни" или "потребител"); физическо лице, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

"Администратор" означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД, ЕИК: 203413127, регистрация по ДДС: BG203413127, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, ул. "Михаил Тенев" № 12, ет. 3, офис 12, телефон за контакт: 02/439 21 00, факс: 02/439 21 09, електронна поща: info@byouteeq.com, (наричан по-нататък Администратор);

"Обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

"Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

"Надзорен орган" означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел

Политиката за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът: спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики; защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД; гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите; осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина: Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги. Чрез попълването им, Вие съзнателно споделяте лични данни. За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента. Ще минимизираме обема данни във формата спрямо обявените цели. Например: когато създавате профил на уебсайтa www.byouteeq.com, Вие ни предоставяте лична информация, включително имената си, телефонен номер и електронна поща.

По отношение на всички потребители на Информационна система "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" (наричана за краткост ИС "WBS") се събират и обработват автоматично следните категории лични данни:

 • IP адрес;
 • Дата и час на заявката;
 • Страна на произход на заявката;
 • Заявено съдържание (конкретна уеб страница);
 • Статус на достъп / код за статус HTTP;
 • Уеб сайт, от който е подадена заявката;
 • Браузър;
 • Операционна система и интерфейс;
 • Език и версия на програмно обезпечение на браузъра;
 • Обем на данните, изпращан във всеки отделен случай;
 • Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)

Тези данни са необходими от техническа гледна точка, за да е възможно разглеждането Интернет страницата на byouteeq.com. Те са необходими така също и за обезпечаване на правилната работа на информационната система "WBS".

Лични данни, събирани за Потребители на ИС "WBS":
 • Имена;
 • Адрес на електронна поща;
 • Телефонен/моб. номер;
 • Парола;
 • Данни за местонахождение;
 • Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство (неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация);
 • Информация за извършени действия от потребителя на уеб сайта (история на резервациите, обектите и разгледаните страници);
 • Информация за вида на използвания браузър/устройство.
Цели, за които се обработват горепосочените данни:
 • Анализиране действията на потребителите на сайта във връзка с подобряване на услугите му;
 • Уведомяване за предстоящи резервации или напомняне за следваща процедура;
 • Маркетингови проучвания за информация относно клиентската удовлетвореност;
 • Изпращане на винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.
Срок за съхранение

Период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните ("ограничение на съхранението"); Сроковете за съхранение на лични данни са съобразени със: Закон за Националния архивен фонд, Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, всички други приложими нормативни и законови разпоредби, вътрешни за дружеството процедури, политики и правила.

Място на обработване на личните данни

Администраторът обработва личните данни на територията на Република България. Личните данни е възможно да бъдат обработвани в изключително много ограничени случаи извън пределите на Република България (например в Европейския съюз и т. нар. "Трети държави"), това ще се осъществява само при условие, че Потребителят е дал своето изрично съгласие, като то е предвидено по закон или е необходимо на Администратора, за да предостави услугата.

Права на субектите на лични данни

Потребителите на информационната система "WBS" имат следните права по отношение на личните данни, обработвани от Администратора:

 • Получаване от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, категориите данни и целите, за които се обработват;
 • Поправка на неточни или непълни данни и/или тяхното изменение;
 • Заличаване на личните данни, които вече не са необходими за целта, за която са използвани, или ако е оттеглено съгласието, или е подадено възражение срещу обработването;
 • Ограничаване на обработването на данни, при определени обстоятелства, когато не е възможно заличаване;
 • Право да бъдат получени личните данни, които са предоставени, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да бъдат прехвърлени на друг администратор или да бъде изискано прехвърлянето им на друг администратор;
 • Правото на възражение срещу обработката на данни във връзка със законен интерес;
 • Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, което влиза в сила за бъдеще;
 • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уеб сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на потребителите и не носим отговорност, ако даден потребител не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата политиката.