Общи условия

Общи положения

Настоящите Общи условия за ползване на информационната система "WBS" (наричани по-надолу за краткост "Общи условия") уреждат отношенията между "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД, собственик и администратор на информационната система "WBS", и крайните Потребители относно ползването на уеб сайта, достъпен на Интернет адрес: https://www.byouteeq.com.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД запазва правото си да актуализира и изменя Общите условия на ползване на информационната система "WBS", за да отразява всякакви промени в начина, по който функционира уеб сайтът byouteeq.com, както и условията, свързани с промени в законови изисквания и разпоредби. С публикуването им на сайта се счита, че Общите условия са станали публично достояние. Задължение на Потребителите е периодично да проверяват съдържанието на настоящия Документ.

Дефиниции

"Потребител" / "Потребител на услуга" - всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което използва предоставената функционалност на информационната система "WBS" чрез сайта https://www.byouteeq.com и/или е осъществило регистрация на него, с цел търсене и резервиране на услуги, предоставяни от "Доставчиците на услуги", вследствие на което е получило неизключително, непрехвърляемо и срочно право на ползване на информационната система "WBS".

"Доставчик на услуга" – всяко дееспособно физическо или юридическо лице, независимо от правно-организационната си форма, което използва предоставената функционалност на информационната система "WBS" чрез сайта https://www.byouteeq.com и се е регистрирало на него с цел да предоставя услуги, чрез Организацията си и Обекта/Обектите си на уеб сайта, вследствие на което успешно е създало акаунт и е получило неизключително, непрехвърляемо и срочно право на ползване на информационната система "WBS".

Информационната система "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" (ИС "WBS") – представлява уеб базирана платформа, достъпна на адрес www.byouteeq.com, която предоставя функционалност за регистриране и управление на Организации, Обекти и Услуги на Доставчици на услуги, както и функционалност за търсене, резервиране на услуги и регистрация на Потребители на тези услуги.

Съдържание на сайта – включва различни видове данни, текст, информация, софтуер, звук, музика, снимки, графики, видеоматериали, както и всякакъв друг вид материали, публикувани или предоставени за публикуване на сайта.

Цени и начин на плащане

Използването на сайта byouteeq.com от Потребителите е напълно безплатно.
Потребителите на услуги дължат възнаграждение за резервираните услуги, предоставяни от Доставчиците на услуги, което се урежда директно между посочените две страни. Условията за ползване на тези услуги се дефинират от Доставчиците на услуги и не касаят Администраторът на платформата "WBS".

Права и задължения на "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД се задължава да поддържа ИС "WBS", в частност уеб сайта byouteeq.com с необходимите стандарти и грижа на добър търговец и доставчик на информационни услуги.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД поема ангажимент постоянно да развива и подобрява предлаганите от "WBS" услуги на сайта byouteeq.com.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не е посредник, нито трета страна в отношенията между потребителите и доставчиците на услуги през сайта.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не гарантира и не носи отговорност, че предоставяните услуги от доставчиците ще удовлетворяват потребителите, нито че достъпът до сайта ще е непрекъснат или напълно сигурен.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не дава гаранции, че съдържанието на сайта, публикувано или предоставено от доставчиците на услуги е вярно, качествено и надеждно. Потребителите на сайта използват съдържанието му доброволно и поемат собствен риск.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД няма задължение да контролира начина, по който Потребителите и Доставчиците на услуги използват уеб сайта, нито грижата да проверява, проследява или съхранява информацията, която Потребителите или Доставчиците на услуги зареждат, използват, копират, разпространяват или правят достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД има право да изпраща непоискани маркетингови съобщения на потребители на сайта, както и да осъществява връзка с тях чрез други комуникационни платформи. С приемането на настоящите Общи условия потребителите се съгласяват да получава непоискани маркетингови съобщения, като всеки потребител има право на отказ от получаването им по всяко време.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД запазва правото си да спира достъпа до профила на всеки обект или да заличава съдържание по своя преценка и без отправяне на предизвестие, когато то е в противоречие с настоящите Общи условия или с повелителни норми на закона.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД има право да спира достъпа до профили на потребители по своя преценка, ако счита, че съответните потребители са превишили правата си, нарушили са етичните норми или условията за ползване.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД има право да блокира достъпа до сайта на всеки потребител, който злоупотреби с предоставената възможност за резервиране на услуги, в тази връзка: запазва часове и не посещава обектите без да ги извести; запазва часове и впоследствие често ги отменя; държи се неуважително и грубо при посещение на обектите; не спазва общоприетия морал и/или разпоредбите на закона.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД има право, но не и задължение да сигнализира и предостави информация за съответния провинил се потребител на компетентните органи.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите, доставчиците на услуги и трети страни за каквито и да е пропуснати ползи или претърпени вреди вследствие от прекратяването или ограничаването на достъп до сайта. В това число, вреди причинени върху софтуера или хардуера на потребителя, както и вреди поради загуба на данни.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ установи, че неговото потребителското име и/или парола са откраднати или се съмнява, че трети лица по някакъв начин са ги узнали или биха могли по друг начин да получат достъп до профила му, ако е създал такъв на сайта, е длъжен да ги смени незабавно.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, като разбира естеството на услугата за предоставяне на информация и динамиката на нейната промяна, приема за нормално и се съгласява, че "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД има право да променя, без предварително уведомление, съдържанието на сайта, с цел усъвършенстване и адаптиране към нови технологии и изисквания.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва добри стандарти на комуникация с останалите ПОТРЕБИТЕЛИ и Доставчици на услуги на ИС "WBS", основани на взаимно уважение и зачитане на личността.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува, изпраща по имейл или по друг начин съдържание на сайта, което представлява лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на трето лице без неговото разрешение.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува, изпраща по имейл или по друг начин в ИС "WBS" съдържание от политическо, религиозно, дискриминационно, порнографско и насилствено естество, както и всякакво съдържание, увреждащо и уронващо престижа и личността на трети лица.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и се съгласява, че при неспазване на Общите условия, "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД има право да прекрати или да ограничи достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до системата.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява достъпа си до Интернет за ползване на уеб сайта. Страните се съгласяват, че невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва ИС "WBS" поради липса на Интернет свързаност или временно нарушаване на тази свързаност, не е основание за предявяване на претенции и искове срещу "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД.

Прекратяване на регистрация

Всеки Потребител, който се е регистрирал на сайта, има право да прекрати регистрацията си и да предяви искане за заличаване на личните си данни.

В случай че Потребителят желае да прекрати регистрацията си в ИС "WBS", следва да подаде писмено искане в свободен текст на адрес: info@byouteeq.com.

Заличаването на личните данни на Потребителя се извършва в обем, който не противоречи на законовите разпоредби за съхранение на лична информация.

Съхранението, обработката и заличаването на лични данни в/от ИС "WBS", се регламентира в отделен документ, описващ Политиката за поверителност на ИС "WBS".

Потребител, оттеглил съгласието си за обработка на лични данни, няма право да резервира услуги през сайта.

Интелектуална собственост. Защита

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД е собственик и администратор на ИС "WBS" и e носител на всички права на интелектуална собственост върху нея.

Съдържанието на ИС "WBS", включително (без изброяването да е изчерпателно), дизайн, менюта, икони на документи и бутони, и др. п., са предмет на авторско право или сродни на авторското права с всички запазени за "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД права.

Никой няма право, без изричното разрешение на "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД, да използва, възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица част или цялото съдържание на ИС "WBS". (вкл. изходен код, текстови или програмни файлове за нея или други отделни нейни файлове), с цел разработка на софтуер, търговска цел, или друг вид дейност или за да извлече друга облага, както и да предприема каквито и да било други действия, с които нарушава или съдейства за нарушаване правото на интелектуална собственост на "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД върху ИС "WBS". Извършването на гореизброените действия и др. п. е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от закона ред.

Притежаване или използване на ИС "WBS", респективно на отделни нейни модули, без правно основание, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и нарушителят носи отговорност по чл. 96а, чл. 96б и чл. 97 от ЗАПСП, освен ако деянието му не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния кодекс.

Отговорност

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не носи никаква отговорност за каквито и да било загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на ИС "WBS", както и с неправилното използване или неумението и липсата на опит за ползване на ИС "WBS", включително (без изброяването да е изчерпателно) загуба и повреда на данни, прекъсване на търговски, трудови отношения и връзки, парични загуби и пропуснати ползи или печалби.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, предоставена от ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ в ИС "WBS", за обектите и предлаганите в тях продукти, услуги и други такива.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки или интеграции от ИС "WBS", както и за политиката на поверителност и за предложените продукти, услуги и други такива в рефериращите уеб сайтове.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не носи отговорност за нарушения във функционирането на ИС "WBS", причинени от външни технически средства, хардуер или драйвери за него, инсталации на други програмни продукти или софтуер за управление, дефекти и проблеми в операционната система, неоторизиран достъп и опити за намеса от неупълномощени лица, копиране, загубване, унищожаване или изменяне на програмни компоненти, механична повреда, както и от заразяване с вируси и/или тяхното премахване.

"УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не носи отговорност за затруднено и/или забавено ползване на ИС "WBS", ако Интернет-доставчикът на Потребителя не е осигурил достатъчна скорост на Интернет услугата.

При никакви обстоятелства "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД не носи отговорност за щети на стойност, по-големи от платената от Потребителя за ИС "WBS" цена, независимо дали Потребителят е уведомил "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД за възможността от настъпването на такива щети.

Допълнителни разпоредби

Всички спорове между Потребителя и "УЕБ БУКИНГ СЪРВИСИЗ" ЕООД във връзка с тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – от арбитражния съд при Българската Търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, независимо от седалището или местожителството на Потребителя.